Valtakunnanvoudinviraston vastaus velkojen lopullisesta vanhentumisesta

Juhani Toukola

Mikkelin kaupunginvaltuutettu Satu Taavitsainen kirjoitti aiheellisesti Pieksämäen Lehden 9.1.2020 numerossa velkojen lopullisesta vanhentumisesta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä.

Asia on tärkeä ja on tarpeen, että siitä tiedotetaan riittävästi. Valtakunnanvoudinvirasto oikaisee kuitenkin kirjoituksen lopussa esitetyn käsityksen koskien velkojen eräpäivien tallentamista ulosoton tietojärjestelmään.

Vuonna 2015 voimaan tulleen lain mukaan sopimukseen perustuvat rahavelat vanhentuvat lopullisesti viimeistään alkuperäisestä eräpäivästä 20 vuodessa, ja yksityisten henkilöiden ollessa velkojina 25 vuodessa.

Velan erääntymisen ajankohta ei ole aina samalla tavalla ulosoton tiedossa ja tietojärjestelmään kirjattu päivämäärä kuin ulosottoperusteena olevan velkomustuomion päivämäärä.

Nykyisin tuomioihin yhä enenevässä määrin kirjataan alkuperäisen velan erääntymispäivä, mutta käytäntö on varsinkin vuosien takaisissa tuomioissa ollut puutteellinen. Lainsäätäjä on ottanut tämän huomioon ja lakiin tehtyä kirjausta on perusteltu tarkemmin hallituksen esityksessä (HE 83/2014, s. 77-78).

Massaluontoisessa ulosottomenettelyssä ei voida huomattavassa määrässä asioita ryhtyä erikseen tutkimaan, milloin velka on erääntynyt.

Siksi velallisen on lain mukaan esitettävä velan vanhentumisesta väite sekä selvitys.

V elkomusasioiden käsittely tuomioistuimessa on yleensä summaarista menettelyä. Summaarisuus tarkoittaa sitä, ettei asiaa tutkita tuomioistuimessa täysimääräisesti, sillä rahasaatavat ovat yleensä riidattomia.

Käräjäoikeus antaa tällaisista saatavista yksipuolisen tuomion, jonka jälkeen velkoja voi hakea saatavaansa ulosoton kautta. Asia siirtyy perintään niillä tiedoilla, joilla se toimitetaan ulosottoon.

Vanhentunutta velkaa ei saa periä. Ulosottomiehellä on myös laissa säädetty neuvontavelvollisuus.

Näin ollen myös ulosottomiehen tulee ulosottokaaren 1 luvun 20 §:n avoimuuden vaatimuksen perusteella antaa ulosoton asianosaisille ohjausta ulosottoasiassa ja tietoja asianosaisille merkityksellisistä asioista, esimerkiksi myös silloin, jos on epäilys, että saatava voisi olla vanhentunut.

Keskustelu